Categorieën

Algemene voorwaarden Koop op afstand

Aanvullende Algemene Voorwaarden Koop op afstand

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1. Deze aanvullende algemene voorwaarden koop op afstand zijn van toepassing op elke op afstand tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de koop van een auto tussen u als consument en de verkoper.

2. Deze aanvullende algemene voorwaarden koop op afstand zijn van toepassing naast de ‘Algemene Voorwaarden BOVAG autobedrijven koop/reparatie & onderhoud’ (‘’BOVAG voorwaarden’’). De definities uit de BOVAG voorwaarden zijn ook van toepassing op deze aanvullende algemene voorwaarden koop op afstand. Het derde en vierde lid van deze aanvullende voorwaarden koop op afstand zijn op de BOVAG voorwaarden van overeenkomstige toepassing en u kunt zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor u het meest gunstig is.

3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze aanvullende algemene voorwaarden koop op afstand aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de verkoper voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de aanvullende algemene voorwaarden koop op afstand bij de verkoper zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze aanvullende algemene voorwaarden koop op afstand langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de aanvullende algemene voorwaarden koop op afstand langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 2 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verkoper is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

2. Voor elke overeenkomst die elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt de verkoper voor een veilige web omgeving.

3. De verkoper kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is de verkoper gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4. De verkoper zal uiterlijk bij aflevering van de auto aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, verstrekken:

a. het bezoekadres en de contactgegevens van de verkoper;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de voornaamste kenmerken van de auto;

d. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

e. de prijs met inbegrip van alle belastingen van de auto, voor zover van toepassing de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst op afstand;

f. de informatie omtrent uw herroepingsrecht (*) en het modelformulier voor herroeping zijnde het Europese modelformulier voor herroeping.

(*) Het herroepingsrecht is uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand (**). (**) Een overeenkomst op afstand is een overeenkomst die tussen de verkoper en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (***). (***) Een techniek voor communicatie op afstand is een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 3 - Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een auto gedurende een bedenktijd van minimaal 14 (veertien) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De verkoper mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet verplicht deze reden op te geven.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument de auto heeft ontvangen.

3. Indien de verkoper de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af uiterlijk twaalf maanden na aflevering van de auto. Indien de verkoper de in de voorgaande zin bedoelde informatie aan de consument verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

4. Artikel 4, 5, 6 en 7 van deze aanvullende algemene voorwaarden koop op afstand vormen een aanvulling op uw herroepingsrecht.

Artikel 4 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Bij de koop van een auto geldt dat de consument tijdens de bedenktijd zorgvuldig dient om te gaan met de auto. De consument dient de auto slechts te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de auto vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de auto slechts mag hanteren en inspecteren zoals de consument dat in een winkel zou mogen doen. Er is een maximum kilometrage van 250 kilometer toegestaan tijdens de bedenktijd.

2. De consument is verplicht bij het gebruik van de auto tijdens de bedenktijd:

a. zorgvuldig om te gaan met de auto;

b. alle verkeersregels en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving na te leven;

c. de auto na gebruik af te sluiten en alle aanwezige beveiliging te gebruiken;

d. een storing, gebrek of ander probleem met de auto direct aan de verkoper te melden;

e. voor de auto een WA+ Casco verzekering te hebben afgesloten die voldoet aan de wettelijke vereisten, waaronder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

3. Het is de consument gedurende de bedenktijd in ieder geval niet toegestaan om:

a. meer dan 250 kilometers met de auto te rijden;

b. iets aan de auto te verwijderen c.q. aan te passen c.q. toe te voegen, behoudens eventuele noodzakelijke vloeistoffen voor redelijk gebruik tijdens de bedenktijd;

c. de auto buiten Nederland te gebruiken;

d. de auto te gebruiken terwijl een bestuurder onder invloed van alcohol, drugs of andere middelen welke de rijvaardigheid beïnvloeden is;

e. meer passagiers te vervoeren dan de passagierscapaciteit van de auto;

f. de verkeerde brandstof te gebruiken;

g. de auto te gebruiken voor motorsport doeleinden, bijvoorbeeld door het deelnemen aan een race of wedstrijd (legaal of illegaal);

h. met de auto deel te nemen aan voertuigtests of veiligheidstrainingen;

i. de auto te gebruiken voor commercieel personenvervoer;

j. de auto te verhuren en/of onder te verhuren aan derden;

k. de auto te gebruiken op off road wegen;

l. de auto te gebruiken voor rijopleiding(en);

m. de auto te gebruiken voor het uitvoeren van een misdaad of enige illegale activiteit;

n. de auto te gebruiken voor het vervoeren van giftige, brandbare of anderszins gevaarlijke stoffen;

o. de auto te zwaar beladen (zoals bepaald door de fabrikant);

p. de auto te laten gebruiken buiten de directe eerstelijns familiekring;

q. in de auto een dier te vervoeren;

r. in de auto te eten of te drinken; en

s. de auto op enige andere onzorgvuldige, onvoorzichtige, onachtzame of onrechtmatige wijze te gebruiken;

4. Indien de consument in strijd handelt met een van de bepalingen zoals benoemd in artikel 4.1, 4.2 of 4.3 dan is de consument jegens de verkoper aansprakelijk voor waardevermindering van de auto veroorzaakt door dat handelen.

5. Het bedrag van bovengenoemde waardevermindering wordt bepaald door een door de verkoper aan te wijzen gerenommeerd en onafhankelijk expertisebureau, zoals Dekra Automotive, aan de hand van een waardebepaling van de auto ten opzichte van de verkoopprijs nadat de verkoper de auto retour heeft ontvangen.

6. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van de auto als verkoper de consument niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

7. Indien de consument niet tevens degene is op wiens naam de auto te naam is gesteld, dan blijft de consument hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die de verkoper lijdt als gevolg van het niet-nakomen van enige verplichting die voortvloeit uit de koopovereenkomst alsmede de van toepassing zijnde BOVAG Voorwaarden en aanvullende algemene voorwaarden verkoop op afstand.

Artikel 5 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt de consument dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping aan de verkoper te mailen aan verkoop@autovandermeer.com.  Het modelformulier voor herroeping is als bijlage bij deze aanvullende algemene voorwaarden verkoop op afstand gevoegd. De consument vermeldt hierbij de kilometerstand van de auto en voegt een foto van de kilometerstand toe. Vanaf dat moment is de consument niet langer gerechtigd om de auto te gebruiken.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zal de verkoper een afspraak met de consument maken om de auto op te halen.

3. De consument zorgt dat de auto gereed staat voor afhalen met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De consument zal in ieder geval zijn medewerking verlenen zodat de verkoper de auto kan vrijwaren alvorens de verkoper de auto weer retour neemt.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, wordt daarmee enkel de koopovereenkomst als ontbonden beschouwd. Eventuele andere overeenkomsten met derden komen voor rekening en risico van de consument om te ontbinden.

Artikel 6 - Verplichtingen van de verkoper bij herroeping

1. Als de verkoper de melding van herroeping van de consument heeft ontvangen, ontvangt de consument na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. In geval van herroeping vergoedt de verkoper alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de verkoper in rekening gebracht voor de geretourneerde auto, onverwijld doch binnen 14 dagen nadat de verkoper de melding van herroeping heeft ontvangen.

3. De verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

De consument heeft geen recht van ontbinding bij een koop betreffende de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 8 - Feitelijke aflevering en uitvoering van de overeenkomst

1. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van auto’s.

2. Als plaats van aflevering geldt het adres dat de consument aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

3. De consument is gehouden om binnen één (1) maand na het sluiten van de overeenkomst de auto in ontvangst te nemen. Indien deze termijn door het handelen van de consument niet gehaald wordt, staat het de verkoper vrij de overeenkomst te ontbinden nadat de consument eerst eenmaal schriftelijk is aangemaand om alsnog binnen een redelijke termijn deugdelijk na te komen.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de verkoper een eventueel bedrag dat de consument reeds betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. De consument is gehouden om vanaf het moment van feitelijke aflevering van de auto een WA+ Casco verzekering te hebben afgesloten voor de auto die voldoet aan de wettelijke vereisten, waaronder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Artikel 9 - Betaling en tenaamstelling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan middels een pinbetaling ten tijde van de aflevering van de auto en voordat de auto ten name van de consument wordt gesteld

2. Na ontvangst van de pinbetaling wordt het kenteken van de auto op naam van de consument gesteld, nadat de consument zich middels een geldig identiteitsbewijs heeft gelegitimeerd.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* herroep/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.